دوره و شماره: دوره 7، شماره 4(پیاپی 19)، زمستان 1391، صفحه 9-181 
1. نقش اینترنت در توسعه سیاسی

صفحه 9-17

سید وحید عقیلی؛ علی جعفری


10. بررسی تاثیر رسانه ملی در ایجاد شکاف نسلی

صفحه 117-127

حبیب صبوری خسروشاهی؛ نفیسه توکلی نیا