دوره و شماره: دوره 7، شماره 3(پیاپی 18)، پاییز 1391، صفحه 9-202 
12. اهمیت آموزش سواد رسانه ای در قرن بیست و یکم

صفحه 157-166

بهاره نصیری؛ بهاره بخشی؛ سید محمود هاشمی