دوره و شماره: دوره 7، شماره 2(پیاپی 17)، تابستان 1391، صفحه 9-174 
2. بررسی نقاط ضعف تبلیغات

صفحه 21-30

عبدالرضا شاه محمدی؛ محمد حسینی


4. بررسی رابطه میان تماشای تبلیغات تلویزیون با میزان مصرف گرایی

صفحه 51-62

لیلا نیرومند؛ سمیه تاجیک اسماعیلی؛ نازنین ملکیان؛ سبیکه شاه کوهی


9. بررسی ساختارشبکه های اجتماعی فلیکسترو فتکی

صفحه 107-116

بهاره بخشی؛ مریم طاهریان؛ عارف واحد ناوان


14. رسانه ای شدن سیاست

صفحه 163-174

طاهره آذری؛ ابتسام رضوی دینانی