دوره و شماره: دوره 6، شماره 4(پیاپی 15)، زمستان 1390، صفحه 9-199 
3. حق مولف در دنیای الکترونیک

صفحه 41-62

محمد سلطانی فر؛ فرحناز مصطفوی


6. تحلیل بازتاب تصویری هدفمندی یارانه ها در رسانه

صفحه 119-131

بهاره بخشی؛ لیلا شاهرخ؛ نرگس علیخانی


10. بررسی عوامل توسعه نیافتگی صنعت توریسم

صفحه 185-199

حسن اسماعیل پور؛ شهرزاد کاشانی تبار