دوره و شماره: دوره 6، شماره 3(پیاپی 14)، پاییز 1390، صفحه 9-146 
2. نقش تلویزیون در توسعه جامعه مدنی

صفحه 25-40

لیلا طاعتی؛ نسیم مجیدی قهرودی؛ کبری گلستانی