دوره و شماره: دوره 6، شماره 1(پیاپی 12)، بهار 1390، صفحه 9-244 
1. ارتباط از نگاه مولوی – خودشناسی حلقه گمشده ارتباطات

صفحه 9-26

زینب محمودیان؛ علی اکبر فرهنگی؛ سید وحید عقیلی