اعضای هیات تحریریه

سردبیر

پروفسور علی ‌اکبر فرهنگی

دکتری علوم ارتباطات استادتمام

draafarhangiut.ac.ir

مدیر مسئول

افسانه مظفری

علوم ارتباطات دانشیار و عضو هیات علمی تمام وقت واحد علوم و تحقیقات

dr.afsaneh.mozaffarigmail.com

اعضای هیات تحریریه

علی دلاور

آمار استاد، دانشگاه علامه طباطبایی

delavaraliyahoo.com
44865154

محمد سلطانی فر

علوم ارتباطات دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

mediastudies90srbiau.ac.ir
44865154

باقر ساروخانی

جامعه شناسی استاد، دانشگاه تهران

sarokhaniut.ac.ir
44865154

سید وحید عقیلی

علوم ارتباطات دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

mediastudies90yahoo.com
44865154

علی‌اکبر فرهنگی

علوم ارتباطات استاد، دانشگاه تهران

draafarhangiut.ac.ir
44865154

فیروز دیندار فرکوش

علوم ارتباطات استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق

fi12_dindaryahoo.com
44865154

عبدالعلی قوام

علوم سیاسی استاد، دانشگاه شهید بهشتی

s_a_ghavamhotmail.com
44865154

ناصر میرسپاسی

مدیریت دولتی استاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

nassermirsepessiyahoo.com
44865154

سید صادق مهدوی

جامعه‌شناسی استاد، دانشگاه شهید بهشتی

d_mahdavyyahoo.com
44865154

افسانه مظفری

علوم ارتباطات دانشیارو عضو هیات علمی تمام وقت دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات

dr.afsaneh.mozaffarigmail.com
44865100-3018

مهرداد نوابخش

جامعه شناسی استاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

mehrdad_navabakhshyahoo.com
44865154

حسن گیوریان

مدیریت رسانه دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

givarianyahoo.com
44865154

روح اله احمدزاده کرمانی

مدیریت رسانه استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق

r.ahmadzadehyahoo.com
44865154

لیلا نیرومند

علوم ارتباطات استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

niromandsrbiau.ac.ir
44865154