مطالعات رسانه ای (MEDIASTUDIES) - فرایند پذیرش مقالات