نویسنده = افسانه مظفری
الگوی نظارت شرعی بر تبلیغات رسانه ها

دوره 13، شماره 4(پیاپی43)، اسفند 1397، صفحه 91-108

رضا راضی؛ افسانه مظفری؛ علی اکبر فرهنگی