نویسنده = حسین اسلامی
شناسایی نقش پیشرفت فناوری‌های حوزه رسانه در اقتصاد

دوره 15، شماره 3، آبان 1399، صفحه 51-62

مرتضی کارآموزیان؛ علی اکبر فرهنگی؛ حسین اسلامی


سواد رسانه‌ای؛ ضامن حفظ و گسترش قلمرو سایبری

دوره 15، شماره 3، آبان 1399، صفحه 63-77

لیلا تراب زاده یافقی؛ جاوید ایمانی؛ حسین اسلامی