نویسنده = روح الله احمد زاده کرمانی
بررسی نقش اینترنت بر ارزش های خانواده (مورد مطالعه: جوانان منطقه 15 تهران)

دوره 8، شماره 4(پیاپی 23)، دی 1392، صفحه 59-72

روح الله احمد زاده کرمانی؛ طیبه قاسمی


شفافیت اطلاعاتی، کارویژة اصلی رسانه های جمعی در برابرافکارعمومی (باتاکیدبرهدفمندی یارانه ها)

دوره 7، شماره 2(پیاپی 17)، تیر 1391، صفحه 73-86

فیروز دیندار فرکوش؛ روح الله احمد زاده کرمانی؛ هومن الوندی