نویسنده = سید محمود هاشمی
هوش فرهنگی کارکنان و نقش آن در توسعه فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی در دانشگاه

دوره 9، شماره 3(پیاپی 26)، آبان 1393، صفحه 139-152

اسماعیل کاوسی؛ سید محمود هاشمی


نقش مؤلفه های فرهنگی دراستقرار مدیریت دانایی در دانشگاه آزاد اسلامی 1

دوره 9، شماره 1(پیاپی 24)، اردیبهشت 1393، صفحه 175-186

اسماعیل کاوسی؛ سید محمود هاشمی


رابطه بین ارزشهای دینی و توسعه روابط عمومی در سازمان های هزاره سوم

دوره 8، شماره 4(پیاپی 23)، دی 1392، صفحه 123-135

سید محمود هاشمی؛ اسماعیل کاوسی؛ محسن نایبی


اهمیت آموزش سواد رسانه ای در قرن بیست و یکم

دوره 7، شماره 3(پیاپی 18)، مهر 1391، صفحه 157-166

بهاره نصیری؛ بهاره بخشی؛ سید محمود هاشمی


رابطه فناوری های نوین اطلاعاتی و توسعه مدیریت منابع انسانی الکترونیکی

دوره 6، شماره 4(پیاپی 15)، دی 1390، صفحه 133-148

اسماعیل کاوسی؛ سید محمود هاشمی


ارزیابی نقش رسانه ملی درتحقق مهندسیِ فرهنگ سازمانی

دوره 6، شماره 2(پیاپی 13)، تیر 1390، صفحه 93-113

اسماعیل کاوسی؛ سید محمود هاشمی