نویسنده = آرین قلی پور
مدیریت نهادی سازی از طریق تلویزیون

دوره 8، شماره 4(پیاپی 23)، دی 1392، صفحه 137-152

رضا نجف بیگی؛ آرین قلی پور؛ علی اکبر فرهنگی؛ جاوید ایمانی


الگوی برنامه ریزی برای برنامه سازی موفق در تلویزیون

دوره 8، شماره 3(پیاپی 22)، آبان 1392، صفحه 67-75

جاوید ایمانی؛ رضا نجف بیگی،؛ آرین قلی پور