نویسنده = مریم خرسند
بررسی پیامد های تکنولوژی های نوین ارتباطی بر فرآیند یادگیری

دوره 9، شماره 2(پیاپی 25)، مرداد 1393، صفحه 139-150

بهاره بخشی؛ مریم خرسند؛ حمیدرضا حسینی دانا؛ سپهر دادجوی توکلی


بررسی تطبیقی نحوه مدیریت و فعالیت اقتصادی موسسات ارتباطی رسانهای معتبر در جهان

دوره 8، شماره 2(پیاپی 21)، مرداد 1392، صفحه 29-36

بهاره بخشی؛ احمد شهیدیان؛ مریم خرسند


ببو و بادو

دوره 8، شماره 1(پیاپی 20)، اردیبهشت 1392، صفحه 153-164

بهاره بخشی؛ مریم طاهریان؛ مریم خرسند