نویسنده = ماندانا صنیعی
ارزیابی عناصر ساختاری معماری در انتقال پیام های مذهبی به مخاطب

دوره 9، شماره 1(پیاپی 24)، اردیبهشت 1393، صفحه 1-9

ماندانا صنیعی؛ علی دلاور


شناسایی ابزارهای مؤثر تبلیغات فرش دست باف ایران از نگاه خریداران داخلی

دوره 8، شماره 2(پیاپی 21)، مرداد 1392، صفحه 61-71

سمیه تاجیک اسماعیلی؛ ماندانا صنیعی؛ محمد صادق اسدی رازی


چالش های رسانه‌های سنتی و دیجیتال در حوزۀ دین

دوره 5، شماره 1 (پیاپی 8)، اردیبهشت 1389، صفحه 163-188

ماندانا صنیعی؛ رقیه جامع