نویسنده = روح الله احمدزاده کرمانی
بررسی میزان تأثیر فیس‌بوک بر بیداری اسلامی و جنبش مردم مصر

دوره 9، شماره 4(پیاپی 27)، بهمن 1393، صفحه 37-54

روح الله احمدزاده کرمانی؛ امیرمسعود سیدآقایی


بررسی رابطه استفاده از اخبار ساعت 21 شبکه یک سیما و مشارکت سیاسی (موردمطالعه دانشجویان دانشگاه تهران شرق)

دوره 8، شماره 1(پیاپی 20)، اردیبهشت 1392، صفحه 111-139

فیروز دیندار فرکوش؛ سید وحید جهانبازی گوجانی؛ طیبه جهانبازی گوجانی؛ روح الله احمدزاده کرمانی؛ نادر صادقی لواسانی؛ حسن نظری گلدرق


درآمدی برپدیدار شناسی فضای مجازی

دوره 6، شماره 1(پیاپی 12)، فروردین 1390، صفحه 55-82

روح الله احمدزاده کرمانی