نویسنده = هومن الوندی
بررسی رابطه هویت اسلامی، فضای مجازی وجهانی شدن

دوره 7، شماره 4(پیاپی 19)، بهمن 1391، صفحه 43-51

هومن الوندی؛ محسن نایبی


شفافیت اطلاعاتی، کارویژة اصلی رسانه های جمعی در برابرافکارعمومی (باتاکیدبرهدفمندی یارانه ها)

دوره 7، شماره 2(پیاپی 17)، تیر 1391، صفحه 73-86

فیروز دیندار فرکوش؛ روح الله احمد زاده کرمانی؛ هومن الوندی


بررسی نقش رسانه های جمعی در شکل گیری افکار عمومی نسبت به هدفمندی یارانه ها

دوره 6، شماره 2(پیاپی 13)، تیر 1390، صفحه 141-171

لیلا نیرومند؛ سمیه تاجیک اسماعیلی؛ هومن الوندی