نویسنده = بی بی سادات میر اسماعیلی
بررسی تاثیر همگرایی رسانه ای بر سیاستگذاری های رسانه ها از دیدگاه متخصصان مدیریت و تکنولوژی

دوره 7، شماره 3(پیاپی 18)، مهر 1391، صفحه 167-183

نصرالله اسکندری؛ بی بی سادات میر اسماعیلی


همگرایی رسانه

دوره 7، شماره 1(پیاپی 16)، فروردین 1391، صفحه 143-156

محمود صفری؛ بی بی سادات میر اسماعیلی