نویسنده = علی دلاور
اینستاگرام در تجربه زیسته کاربرانش

دوره 16، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 21-34

10.30495/mediastudies.2022.53554.1306

بهزاد کریمی؛ علی دلاور؛ علی اکبر فرهنگی


بررسی فرهنگ و زندگی روزمره در شبکه اجتماعی فیس بوک

دوره 15، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 103-114

غزال بی بک آبادی؛ محمد سلطانیفر؛ علی دلاور


نوآوری در برندسازی روزنامه‌ها و ارزش‌آفرینی مطلوب در کشور

دوره 13، شماره 4(پیاپی43)، اسفند 1397، صفحه 7-18

حسن کربلایی حاجی اوغلی؛ علی اکبر فرهنگی؛ محمد سلطانی فر؛ علی دلاور؛ علی گرانمایه پور


بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با توانمندسازی روزنامه نگاران روزنامه‌های سراسری چاپ تهران

دوره 10، شماره 2(پیاپی 29)، مرداد 1394، صفحه 75-88

حسن خجسته باقرزاده؛ امید جهانشاهی؛ علی دلاور؛ محمد سلطانی‌فر


ارزیابی عناصر ساختاری معماری در انتقال پیام های مذهبی به مخاطب

دوره 9، شماره 1(پیاپی 24)، اردیبهشت 1393، صفحه 1-9

ماندانا صنیعی؛ علی دلاور


مقایسه چالشها و فرصتهای شغلی زنان روزنامهنگار با زنان غیر روزنامهنگار در حوزه ارتباطات

دوره 7، شماره 2(پیاپی 17)، تیر 1391، صفحه 97-106

محمد دادگران؛ علی دلاور؛ افسانه شمس غیاثوند


تحلیل محتوای پیام های مستتر در رپ اجتماعی فارسی

دوره 6، شماره 1(پیاپی 12)، فروردین 1390، صفحه 83-100

فلورا فروغیان؛ علی دلاور