نویسنده = ابتسام رضوی دینانی
رسانه ای شدن سیاست

دوره 7، شماره 2(پیاپی 17)، تیر 1391، صفحه 163-174

طاهره آذری؛ ابتسام رضوی دینانی


نظریه شبکه و کاربرد آن در خانواده

دوره 7، شماره 1(پیاپی 16)، فروردین 1391، صفحه 157-169

ابتسام رضوی دینانی؛ طاهره آذری