نویسنده = سید محمد دادگران
بررسی وضعیت پویانمایی داخلی ایران از دید کارشناسان حوزه مؤسسات پویانمایی

دوره 7، شماره 1(پیاپی 16)، فروردین 1391، صفحه 115-130

فاطمه السادات ارشاد؛ سید محمد دادگران


بررسی عوامل موثر بر توان صنعت سینمای ایران برای ورود به بازارهای جهانی

دوره 6، شماره 4(پیاپی 15)، دی 1390، صفحه 63-102

سید محمد دادگران؛ انسیه ابری


بررسی جایگاه اجتماعی زن در آثار فیلمسازان زن و مرد(کافه ترانزیت و زیر پوست شهر)

دوره 6، شماره 2(پیاپی 13)، تیر 1390، صفحه 67-92

سید محمد دادگران؛ شهین جلیلیان


نقش رسانه ها در تبیین هویت ایرانی

دوره 5، شماره 1 (پیاپی 8)، اردیبهشت 1389، صفحه 1-16

سید محمد دادگران؛ خدیجه ططری