نویسنده = صدیقه ببران
بررسی میزان استفاده از تکنولوژی‌های نوین ارتباطی در دستگاه‌های اجرایی شهرستان دماوند

دوره 9، شماره 3(پیاپی 26)، آبان 1393، صفحه 9-18

بهاره بخشی؛ صدیقه ببران؛ مریم طاهریان


بررسی دیپلماسی رسانه ای ایران در افغانستان پس از سقوط طالبان

دوره 7، شماره 1(پیاپی 16)، فروردین 1391، صفحه 131-142

صدیقه ببران؛ هاتف پوررشیدی


جرائم سایبر

دوره 5، شماره 1 (پیاپی 8)، اردیبهشت 1389، صفحه 43-78

صدیقه ببران؛ انسیه محمودی