نویسنده = علیرضا تلخابی علیشاه
مدیریت امنیت مجازی خدمات بانکی اینترنتی و تاثیر آن بر جذب مشتریان بانک تجارت

دوره 11، شماره 2(پیاپی34,35)، اسفند 1395، صفحه 39-48

علیرضا تلخابی علیشاه؛ حمید رضا حسینی دانا؛ داود شعبانی صابر


بررسی عوامل موثر بر کارآفرینی مدیران روابط عمومی سازمان های شهر تهران

دوره 9، شماره 1(پیاپی 24)، اردیبهشت 1393، صفحه 11-34

افشین محمدی؛ علیرضا تلخابی علیشاه؛ کبری لشکری