نویسنده = اکبر نصراللهی
نقش رسانه‌های تخصصی حوزه حمل و نقل در توسعه گردشگری ملی

دوره 9، شماره 4(پیاپی 27)، بهمن 1393، صفحه 137-150

اکبر نصراللهی؛ فرزانه شریفی؛ محمدرضا حقیقی


تأثیر فضای مجازی بر تحولات ارتباطات سیاسی

دوره 9، شماره 3(پیاپی 26)، آبان 1393، صفحه 111-118

اکبر نصراللهی؛ محمدرضا حقیقی؛ فرزانه شریفی