نویسنده = طاهر روشندل اربطانی
طراحی چارچوب سنجش اثربخشی تبلیغات شرکت‌های تولیدی محصولات بهداشتی ایرانی در شبکه اجتماعی اینستاگرام

دوره 15، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 53-74

محمد عبدالحسینی؛ طاهر روشندل اربطانی؛ سید وحید عقیلی


آسیب‌شناسی صنعت مطبوعات کشور با هدف ارائه الگوی تحولی

دوره 14، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 87-106

اصغر نعمتی؛ بهرام علی‌شیری؛ طاهر روشندل اربطانی؛ ناصر آزاد


اولویت‌بندی راهبردهای مطلوب شبکه آموزش سیما با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

دوره 13، شماره 2(پیاپی41)، شهریور 1397، صفحه 7-19

طاهر روشندل اربطانی؛ وحید خاشعی؛ یوسف نوروزگندشمین