نویسنده = سید وحید عقیلی
شناسایی و تبیین عوامل تأثیرگذار بر توسعه بازاریابی اجتماعی در سازمان صدا و سیمای ایران (رویکرد کیفی)

دوره 17، شماره 3، آبان 1401، صفحه 105-117

10.30495/mediastudies.2023.67054.1455

مهدی علی شریفی؛ نوروز هاشم زهی؛ سید علی رحمان زاده؛ سید وحید عقیلی


طراحی چارچوب سنجش اثربخشی تبلیغات شرکت‌های تولیدی محصولات بهداشتی ایرانی در شبکه اجتماعی اینستاگرام

دوره 15، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 53-74

محمد عبدالحسینی؛ طاهر روشندل اربطانی؛ سید وحید عقیلی