نویسنده = علی جعفری
نقش کهن الگوها در شکل گیری روابط اجتماعی بر اساس رویکرد یونگ

دوره 16، شماره 3، آبان 1400، صفحه 81-94

10.30495/mediastudies.2022.63801.1416

مهدیه بخشی؛ سروناز تربتی؛ علی جعفری؛ سیدمحمد دادگران؛ حبیب صبوری خسروشاهی


نقش فناوری های نوین ارتباطی بر درگیرشدگی مدنی شهروندان شهر اردبیل

دوره 13، شماره 2(پیاپی41)، شهریور 1397، صفحه 103-113

سید رحیم سعیدی؛ علی جعفری


نقش تلگرام در شکل‌گیری روابط اجتماعی نوجوانان دبیرستانی منطقه 1 و 18 تهران

دوره 11، شماره 1(پیاپی32,33)، شهریور 1395، صفحه 7-16

مژده ابراهیمی؛ نسیم مجیدی قهرودی؛ علی جعفری


نقش اینترنت در توسعه سیاسی

دوره 7، شماره 4(پیاپی 19)، بهمن 1391، صفحه 9-17

سید وحید عقیلی؛ علی جعفری