کلیدواژه‌ها = اعتماد
بررسی میزان اعتماد کاربران ایرانی شبکه‌ی اجتماعی LinkedInبه حفظ حریم شخصی

دوره 10، شماره 1(پیاپی 28)، اردیبهشت 1394، صفحه 79-94

افسانه مظفری؛ بنت الهدی رستگاری


بررسی تطبیقی میزان اعتماد شهروندان کرمانی به اخبار شبکۀ یک تلویزیون و بی بی سی فارسی

دوره 9، شماره 2(پیاپی 25)، مرداد 1393، صفحه 75-90

سمیه سادات مهدوی؛ فاطمه احمدنژاد اتو


عوامل موثر بر اعتماد به عملکرد روابط عمومی قوه قضائیه

دوره 8، شماره 4(پیاپی 23)، دی 1392، صفحه 153-166

نوروز هاشم زهی؛ زهرا جاه بین


شناسایی ابزارهای مؤثر تبلیغات فرش دست باف ایران از نگاه خریداران داخلی

دوره 8، شماره 2(پیاپی 21)، مرداد 1392، صفحه 61-71

سمیه تاجیک اسماعیلی؛ ماندانا صنیعی؛ محمد صادق اسدی رازی


بررسی میزان و عوامل اعتماد شهروندان جوان تهران به تلویزیون بی بی سی فارسی

دوره 7، شماره 2(پیاپی 17)، تیر 1391، صفحه 87-95

سروناز تربتی؛ فضه نصیریان