کلیدواژه‌ها = تکنولوژی
بررسی میزان تأثیر فیس‌بوک بر بیداری اسلامی و جنبش مردم مصر

دوره 9، شماره 4(پیاپی 27)، بهمن 1393، صفحه 37-54

روح الله احمدزاده کرمانی؛ امیرمسعود سیدآقایی


جایگاه تکنولوژی های نوین ارتباطی (مدارسهوشمند)در آموزشوپرورش

دوره 6، شماره 4(پیاپی 15)، دی 1390، صفحه 103-118

گیتی نیرومند؛ نیره بخت آوری