کلیدواژه‌ها = تبلیغات
تبلیغات بر بدنه محصولات، رسانه ای همگرا

دوره 13، شماره 2(پیاپی41)، شهریور 1397، صفحه 115-128

ماریه قزل سفلی؛ علی مروتی شریف آبادی


شناسایی ابزارهای مؤثر تبلیغات فرش دست باف ایران از نگاه خریداران داخلی

دوره 8، شماره 2(پیاپی 21)، مرداد 1392، صفحه 61-71

سمیه تاجیک اسماعیلی؛ ماندانا صنیعی؛ محمد صادق اسدی رازی


بررسی رابطه میان تماشای تبلیغات تلویزیون با میزان مصرف گرایی

دوره 7، شماره 2(پیاپی 17)، تیر 1391، صفحه 51-62

لیلا نیرومند؛ سمیه تاجیک اسماعیلی؛ نازنین ملکیان؛ سبیکه شاه کوهی


لزوم ایجاد نظام اخلاق حرفه ای در تبلیغات بازرگانی

دوره 7، شماره 1(پیاپی 16)، فروردین 1391، صفحه 9-22

علی اکبر فرهنگی؛ بیتا شاه منصوری