کلیدواژه‌ها = رضایت شغلی
بررسی رابطه نگرش شغلی و توانمندسازی و ارائه مدل برای توانمندسازی روزنامه نگاران روزنامه های سراسری چاپ تهران

دوره 13، شماره 3(پیاپی42)، آذر 1397، صفحه 36-46

امید جهانشاهی؛ محمد سلطانی فر؛ علی دلاور؛ حسن خجسته


بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی روزنامه‌نگاران بخش حوادث و اجتماعی شهر تهران

دوره 9، شماره 3(پیاپی 26)، آبان 1393، صفحه 97-110

آنی میرزاخانیان؛ محمد جعفری


بررسی نقش تفاوت مهارتهای ارتباطی زنان و مردان و تاثیر آن بر رضایت شغلی کارکنان

دوره 8، شماره 2(پیاپی 21)، مرداد 1392، صفحه 95-106

نسیم مجیدی قهرودی؛ علی گرانمایه پور؛ سمیرا بخشنده


مقایسه چالشها و فرصتهای شغلی زنان روزنامهنگار با زنان غیر روزنامهنگار در حوزه ارتباطات

دوره 7، شماره 2(پیاپی 17)، تیر 1391، صفحه 97-106

محمد دادگران؛ علی دلاور؛ افسانه شمس غیاثوند