کلیدواژه‌ها = توسعه
بررسی و ارزیابی نقش رسانه ها بر توسعه گردشگری شهری با استفاده از تکنیک تحلیل مسیر

دوره 13، شماره 1(پیاپی40)، خرداد 1397، صفحه 21-38

ابراهیم علی پور؛ محمد حسن یزدانی؛ احد بیوته؛ امیر حسام دشتی


بررسی نقش برنامه‌های تلویزیونی بر توسعه سلامت جامعه

دوره 11، شماره 2(پیاپی34,35)، اسفند 1395، صفحه 91-106

افسانه مظفری؛ علی مهرگان


بررسی فناوری اطلاعاتی و ارتباطی والزامات پیاده سازی و توسعه مدارس هوشمند در ایران

دوره 8، شماره 2(پیاپی 21)، مرداد 1392، صفحه 149-160

گیتی نیرومند؛ حمید یزدانی؛ مسلم گنجی


بررسی عوامل توسعه نیافتگی صنعت توریسم

دوره 6، شماره 4(پیاپی 15)، دی 1390، صفحه 185-199

حسن اسماعیل پور؛ شهرزاد کاشانی تبار


نقش تلویزیون در توسعه جامعه مدنی

دوره 6، شماره 3(پیاپی 14)، مهر 1390، صفحه 25-40

لیلا طاعتی؛ نسیم مجیدی قهرودی؛ کبری گلستانی