کلیدواژه‌ها = ماهواره
بررسی اثر رسانه ای شبکه ماهواره ای فارسی 1 بر نگرش مخا طب

دوره 7، شماره 3(پیاپی 18)، مهر 1391، صفحه 135-147

نادر صادقی لواسانی نیا؛ مجتبی حیدری