کلیدواژه‌ها = سرمایه اجتماعی
بررسی اهمیت و جایگاه رسانه در حفاظت از محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار

دوره 11، شماره 1(پیاپی32,33)، شهریور 1395، صفحه 17-27

لعبت تقوی؛ اوین حبیبی؛ لیلا اسدامرجی


بررسی تأثیر رسانه بر سرمایه اجتماعی

دوره 7، شماره 1(پیاپی 16)، فروردین 1391، صفحه 37-44

حسن گیوریان