کلیدواژه‌ها = توانمندسازی
بررسی رابطه نگرش شغلی و توانمندسازی و ارائه مدل برای توانمندسازی روزنامه نگاران روزنامه های سراسری چاپ تهران

دوره 13، شماره 3(پیاپی42)، آذر 1397، صفحه 36-46

امید جهانشاهی؛ محمد سلطانی فر؛ علی دلاور؛ حسن خجسته


بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با توانمندسازی روزنامه نگاران روزنامه‌های سراسری چاپ تهران

دوره 10، شماره 2(پیاپی 29)، مرداد 1394، صفحه 75-88

حسن خجسته باقرزاده؛ امید جهانشاهی؛ علی دلاور؛ محمد سلطانی‌فر