کلیدواژه‌ها = پارادایم
پارادایم‌های دوگانه در گفتمان‌های رسانه‌ای برجام

دوره 16، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 21-32

پویا نعمت الهی؛ محمد رضا رسولی؛ سید محمود نجاتی حسینی،


روش شناسی دانش ارتباطات؛ درآمدی بر روش شناسی اسلامی

دوره 6، شماره 2(پیاپی 13)، تیر 1390، صفحه 9-25

سید وحید عقیلی؛ عبدالحسین خسروپناه؛ امین طیب طاهر