کلیدواژه‌ها = جامعه مدنی
بررسی عوامل سیاسی موثر در توسعهی آزادی مطبوعات در ایران

دوره 7، شماره 4(پیاپی 19)، بهمن 1391، صفحه 29-42

سارا محمدپور خبازی؛ ندا محمدپور خبازی


نقش تلویزیون در توسعه جامعه مدنی

دوره 6، شماره 3(پیاپی 14)، مهر 1390، صفحه 25-40

لیلا طاعتی؛ نسیم مجیدی قهرودی؛ کبری گلستانی