کلیدواژه‌ها = روابط اجتماعی
نقش کهن الگوها در شکل گیری روابط اجتماعی بر اساس رویکرد یونگ

دوره 16، شماره 3، آبان 1400، صفحه 81-94

10.30495/mediastudies.2022.63801.1416

مهدیه بخشی؛ سروناز تربتی؛ علی جعفری؛ سیدمحمد دادگران؛ حبیب صبوری خسروشاهی