کلیدواژه‌ها = افکار عمومی
نقش رسانه ملی در شکل‌گیری افکار عمومی نسبت به ارزش‌های دینی

دوره 12، شماره 2(پیاپی38)، آذر 1396، صفحه 117-135

سینا تفنگ‌چی؛ رنگین نگار کرم زاده


نقش رسانه ملی در شکل گیری افکار عمومی نسبت به ارزش‌های دینی

دوره 12، شماره 2(پیاپی38)، آذر 1396، صفحه 117-135

رنگین نگار کرم زاده؛ سینا تفنگ‌چی


بررسی نقش رسانه ها در امنیت ملی

دوره 6، شماره 3(پیاپی 14)، مهر 1390، صفحه 51-64

عبدالرضا شاه محمدی


رسانه ها و توسعه حقوق محیط زیست

دوره 6، شماره 2(پیاپی 13)، تیر 1390، صفحه 173-190

فرهاد دبیری؛ عارف واحد ناوان


عملیات روانی و رسانه‌ها

دوره 5، شماره 1 (پیاپی 8)، اردیبهشت 1389، صفحه 189-206

هما درودی