کلیدواژه‌ها = رسانه ملی
بازتاب سبک زندگی دینی در سریال‌های خانوادگی ماه رمضان (مطالعه موردی: شبکه‌های 1، 2 و 3)

دوره 18، شماره 3، آبان 1402، صفحه 69-86

10.30495/mediastudies.2023.70464.1493

علی محمد موحدی متین؛ سید محمد دادگران؛ محمد رضا رسولی


الگوی مفهومی مدیریت توجه در سیمای جمهوری اسلامی ایران

دوره 18، شماره 1، اردیبهشت 1402، صفحه 47-62

10.30495/mediastudies.2023.66904.1454

شکوه سلطانی؛ اکبر اعتباریان؛ سعید شریفی؛ علی رشیدپور


ارائه الگوی مطلوب مدیریت ارتباط رسانه ملی با اقوام ایرانی

دوره 16، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 43-67

مصطفی رضائی؛ سید محسن بنی هاشمی؛ بهرام علی‌شیری


نقش رسانۀ ملی در تغییر فرهنگ کارآفرینی در ایران امروز

دوره 12، شماره 1(پیاپی36,37)، آذر 1396، صفحه 7-20

علی اصغر رحمتی؛ علی اکبر فرهنگی


نقش رسانه ملی در شکل‌گیری افکار عمومی نسبت به ارزش‌های دینی

دوره 12، شماره 2(پیاپی38)، آذر 1396، صفحه 117-135

سینا تفنگ‌چی؛ رنگین نگار کرم زاده


نقش رسانه ملی در شکل گیری افکار عمومی نسبت به ارزش‌های دینی

دوره 12، شماره 2(پیاپی38)، آذر 1396، صفحه 117-135

رنگین نگار کرم زاده؛ سینا تفنگ‌چی


بررسی تاثیر رسانه ملی در ایجاد شکاف نسلی

دوره 7، شماره 4(پیاپی 19)، بهمن 1391، صفحه 117-127

حبیب صبوری خسروشاهی؛ نفیسه توکلی نیا


ارزیابی نقش رسانه ملی درتحقق مهندسیِ فرهنگ سازمانی

دوره 6، شماره 2(پیاپی 13)، تیر 1390، صفحه 93-113

اسماعیل کاوسی؛ سید محمود هاشمی


بررسی نقش رسانه ملی در توسعه ارتباطات بین فرهنگی در میان اقوام ایرانی از دیدگاه صاحب نظران

دوره 6، شماره 2(پیاپی 13)، تیر 1390، صفحه 241-275

سید علی رحمانزاده؛ زهرا غفاری معین