کلیدواژه‌ها = دیپلماسی
اثربخشی دیپلماسی رسانه‌ای با رویکرد توسعه گردشگری خارجی

دوره 16، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 69-82

علیرضا قرائتی؛ محمد سلطانی فر


دیپلماسی دیجیتال و روابط میان دولت ها در جوامع معاصر

دوره 9، شماره 1(پیاپی 24)، اردیبهشت 1393، صفحه 89-99

علی اکبر فرهنگی؛ علیرضا قرائتی؛ حسن کربلایی حاجی اوغلی


تأثیر دیپلماسی رسانه ای بر تبادل فرهنگی کشورها

دوره 7، شماره 4(پیاپی 19)، بهمن 1391، صفحه 105-116

عبدالرضا شاه محمدی؛ علیرضا قرائتی