کلیدواژه‌ها = تفکر انتقادی
مطالعه نقش سواد رسانه ای دانشجویان در میزان تأثیرپذیری آنها از تبلیغات تجاری

دوره 8، شماره 1(پیاپی 20)، اردیبهشت 1392، صفحه 177-188

خیری زنده بودی؛ فاطمه زنده بودی


اهمیت آموزش سواد رسانه ای در قرن بیست و یکم

دوره 7، شماره 3(پیاپی 18)، مهر 1391، صفحه 157-166

بهاره نصیری؛ بهاره بخشی؛ سید محمود هاشمی