کلیدواژه‌ها = روابط عمومی
بررسی مشکلات، موانع و راهکارهایی در جهت ایجاد و بهبود روابط عمومی الکترونیک

دوره 9، شماره 1(پیاپی 24)، اردیبهشت 1393، صفحه 187-208

محمد رضا حقیقی؛ محمد سلطانی فر


نقش روابط عمومی دانشگاهها در توسعه فعالیت های آموزشی

دوره 8، شماره 4(پیاپی 23)، دی 1392، صفحه 39-57

فاطمه احمدنژاد آتو


رابطه بین ارزشهای دینی و توسعه روابط عمومی در سازمان های هزاره سوم

دوره 8، شماره 4(پیاپی 23)، دی 1392، صفحه 123-135

سید محمود هاشمی؛ اسماعیل کاوسی؛ محسن نایبی


پادکست و روابط عمومی الکترونیک

دوره 6، شماره 2(پیاپی 13)، تیر 1390، صفحه 27-66