کلیدواژه‌ها = شبکه های اجتماعی مجازی
بررسی تاثیر شبکه های اجتماعی مجازی بر قصد کارآفرینانه

دوره 15، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 111-124

آیدین سلام زاده؛ مهدی تاج پور؛ الهه حسینی


نقش شبکه های اجتماعی مجازی در جامعه پذیری سیاسی جوانان با تاکید بر دسترس پذیری رسانه ای و کاربر فعال

دوره 13، شماره 2(پیاپی41)، شهریور 1397، صفحه 21-39

بابک احمدپور ترکمانی؛ مصطفی ازکیا؛ باقر ساروخانی