کلیدواژه‌ها = مدیریت رسانه
طراحی مدل شایستگی مدیریت رسانه‌ای

دوره 10، شماره 3(پیاپی30)، آذر 1394، صفحه 21-29

زیبا امیرخانی؛ علی اکبر فرهنگی؛ افسانه مظفری


بررسی تطبیقی نحوه مدیریت و فعالیت اقتصادی موسسات ارتباطی رسانهای معتبر در جهان

دوره 8، شماره 2(پیاپی 21)، مرداد 1392، صفحه 29-36

بهاره بخشی؛ احمد شهیدیان؛ مریم خرسند