کلیدواژه‌ها = سواد رسانه ای
سواد رسانه ای و آگاهی از آسیب های شبکه های اجتماعی

دوره 12، شماره 3(پیاپی39)، اسفند 1396، صفحه 25-35

حسن مقدس زاده؛ هاجر صفاهیه


رویکردی تطبیقی به سواد رسانه ای در کشورهای توسعه یافته

دوره 9، شماره 1(پیاپی 24)، اردیبهشت 1393، صفحه 159-174

سید غلامرضا فلسفی


مطالعه نقش سواد رسانه ای دانشجویان در میزان تأثیرپذیری آنها از تبلیغات تجاری

دوره 8، شماره 1(پیاپی 20)، اردیبهشت 1392، صفحه 177-188

خیری زنده بودی؛ فاطمه زنده بودی


اهمیت آموزش سواد رسانه ای در قرن بیست و یکم

دوره 7، شماره 3(پیاپی 18)، مهر 1391، صفحه 157-166

بهاره نصیری؛ بهاره بخشی؛ سید محمود هاشمی


بررسی ضرورت آموزش سواد رسانه ای کودکان و نوجوانان از نگاه متخصصان آموزش و پرورش شهر تهران

دوره 7، شماره 1(پیاپی 16)، فروردین 1391، صفحه 77-90

حوریه دهقان شاد؛ سید محمد محمودی کوکنده