کلیدواژه‌ها = ارتباطات جمعی
طراحی مدل شایستگی مدیریت رسانه‌ای

دوره 10، شماره 3(پیاپی30)، آذر 1394، صفحه 21-29

زیبا امیرخانی؛ علی اکبر فرهنگی؛ افسانه مظفری


سیمای زنان در رسانه های کشور ترکیه

دوره 8، شماره 1(پیاپی 20)، اردیبهشت 1392، صفحه 51-60

بهاره نصیری؛ فاطمه بدوی؛ سید مسعود رجبی