کلیدواژه‌ها = زمینه های ارتباطی و ارتباطات شبکه ای
نقش فن آوری اطلاعات در ارتباطات شبکه ای

دوره 8، شماره 1(پیاپی 20)، اردیبهشت 1392، صفحه 75-86

وحیده ترزمی نژاد؛ سپیده ترزمی نژاد