کلیدواژه‌ها = مسئولیت مدنی
نقش رسانه های جمعی در ارتقای آگاهی از مسئولیت مدنی ورزشی

دوره 14، شماره 3، آذر 1398، صفحه 41-55

محمد حسین میرسلیمانی؛ ادریس قادرپور؛ مسعود نادریان؛ سعید یاری


مسئولیت مدنی رسانه های تصویری « نسبت به پخش برنامه های برون مرزی»

دوره 7، شماره 1(پیاپی 16)، فروردین 1391، صفحه 105-113

وحیده ترزمی نژاد؛ باباک ایرانتاج