کلیدواژه‌ها = آموزش سواد رسانه ای
پرخاشگری در کاربران نوجوان بازیهای رایانهای خشن از دیدگاه والدین: تاثیر آموزش سواد رسانهای1391

دوره 14، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 107-125

ثاراله شجاعی؛ طاهره دهداری؛ محمد شجاعی؛ طاهره رحیمی


رویکردی تطبیقی به سواد رسانه ای در کشورهای توسعه یافته

دوره 9، شماره 1(پیاپی 24)، اردیبهشت 1393، صفحه 159-174

سید غلامرضا فلسفی


اهمیت آموزش سواد رسانه ای در قرن بیست و یکم

دوره 7، شماره 3(پیاپی 18)، مهر 1391، صفحه 157-166

بهاره نصیری؛ بهاره بخشی؛ سید محمود هاشمی